certificació energètica

Certificació energètica de l'habitatge
Certificació energètica d'edificis existents i habitatges

El Reial Decret 235/2013 d'eficiència energètica obliga a posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica que ha d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques, afavorint la promoció d'edificis d'alta eficiència i inversions en estalvi d'energia.

Quins immobles necessiten el certificat d'eficiència energètica ?

 • Edificis de nova construcció .Edificis existents que s'han rehabilitat i tenen més de 1000 m . de superfície o hagin renovat almenys el 25% dels seus tancaments .
 • Edificis o unitats del mateix existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari (pisos , xalets , locals , oficines , edificis complets .
 • Edificis públics freqüentats per públic amb superfície major a 250 m2.

Quins immobles no necessiten el certificat d'eficiència energètica ?

 • Edificis industrials i agrícoles destinats a ús no residencial. Edificis o unitats del mateix aïllats amb una superfície útil inferior a 50 m2 .
 • Edificis que es comprin per a la seva demolició .
 • Edificis o unitats del mateix d'habitatges destinats a usar-se menys de 4 mesos / any o consumir menys del 25 % de l'energia prevista a l'any.
 • Altres com edificis de culte o construccions provisionals .

Què conté el certificat d'eficiència energètica ?

 • Identificació de l'edifici o unitat de l'edifici que se certifica.
 • Indicació del procediment per obtenir la qualificació.
 • Indicació de la normativa d'aplicació en el moment de la seva construcció.
 • Descripció de les característiques energètiques de l' edifici
 • Envolupant tèrmica .
 • Instal·lacions.
 • Condicions normals de funcionament i ocupació .
 • Condicions de confort tèrmic , lumínic i qualitat d'aire interior Qualificació d'eficiència energètica , expressada mitjançant l'etiqueta energètica .
 • Document de recomanacions per a la millora de la qualificació .

Diferència entre certificat energètic i etiqueta energètica.

 • El certificat és el document subscrit pel tècnic que conté informació sobre les característiques i eficiència energètica .
 • L'etiqueta és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació obtingut.

Quina validesa té el certificat energètic ?

10 anys . El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització quan consideri que hi ha variacions que puguin modificar el certificat .

 Qui ha d'encarregar la certificació energètica ?

El propietari d'un immoble és el responsable d'encarregar la realització de la certificació d'eficiència energètica de l'edifici , o de la unitat , segons correspongui . També és el responsable de conservar la corresponent documentació .